Hysterektomi

Hysterektomi är en av de vanligaste gynekologiska operationerna. En hysterektomi är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att  livmodern tas bort samt att hela eller delar av äggledare/äggstockar och ibland livmoderhalsen plockas bort. Ungefär en tiondel av alla födda med livmoder i Sverige genomgår en hysterektomi någon gång under sin livstid. I många andra jämförbara länder är andelen som gör hysterektomi ännu högre. En hysterektomioperation görs ofta till följd av att andra behandlingar inte fungerat och brukar betraktas som ”sista utvägen”. Hysterektomi används som sista behandling vid endometrios men kan även användas tex vid cancer.

Hur görs en hysterektomi?

En hysterektomi kan utföras på tre olika sätt: Via ett större buksnitt, så kallad ”öppen hysterektomi”, vaginalt, eller med titthål.

ribbon Buksnitt:

Vid buksnitt läggs ett större snitt ungefär som vid ett kejsarsnitt, därefter går kirurgen in och avlägsnar livmodern och ev livmoderhalsen samt hela eller delar av äggledare och äggstockar. Operationen sker under sövning och efteråt krävs ofta tid av vila och inga tunga lyft. Efter ungefär en vecka brukar den opererade kunna röra sig ganska obehindrat och efter ca 1 månad bör patienten känna sig som vanligt. Tid för återhämtning beräknas vara 4-6 veckor. Ett buksnitt är sett som ett relativt stort ingrepp och innebär lite högre risk för infektioner eller andra mildare komplikationer efter operation såsom mer värk och ökad risk för bråck i operationssåret om den opererade tex lyfter för tungt.

ribbon Vaginalt:i3127_

Om hysterektomin görs vaginalt går kirurgen genom slidan upp i livmodern istället för att lägga ett snitt genom buken. Därefter dras den del som skall plockas bort genom slidan och ut så att den kan skäras av. Till viss del kan det nästan beskrivas som att livmodern vänds ”ut och in” och därmed möjliggör för kirurgen att avlägsna livmodern. Denna variant av hysterektomi är att föredra eftersom den ger mindre påfrestning på kroppen, har kortare läktid och mindre risk för infektioner. Nackdelar med denna metod är att kirurgen inte har någon möjlighet att se ifall endometrios sitter på andra organ eller det finns sammanväxningar/cystor som behöver behandlas på andra delar än livmodern. Om livmodern är förstorad eller det finns mycket ärrbildning kan det också göra att en vaginal hysterektomi inte är ett alternativ. (Bilden visar en vaginal hysterektomi)

ribbon Titthål:

Titthål, eller laproskopi, innebär att kirurgen lägger 3-5 små snitt i buken och går in med kamera och verktyg via dessa hål. De delar av livmodern/äggledare som skall avlägsnas bränns av och förs sedan ut genom ett av dessa hål. Denna metod har i viss forskning visat sig vara den minst tillförlitliga metoden eftersom det är svårt att göra allt för komplicerade rörelser och manövers med de styva operationsverktygen. I fråga om återhämtning och infektionsrisker är det ungefär samma som för ett större buksnitt med en återhämtningstid på ca 3-4 veckor. En av de större riskerna med titthål är att kirurgen inte klarar av att genomföra hela operationen via titthål utan till sist tvingas ändra titthålsoperationen till en öppen hysterektomi.

ribbonVissa sjukhus opererar numer med hjälp av robotteknik. De ingreppen är en form av titthålsoperation och den metod som ger minst komplikationer efter vaginal hysterektomi. Robotoperationer är dock dyra (det räknas med en merkostnad på ca 17.000 per operation) och finns bara att tillgå på ett fåtal sjukhus. Robottekniken har många fördelar såsom minskad blödning, kortare läketid, minskad risk för infektion och mindre risk att operationen tvingas övergå till en öppen hysterektomi.

Vilka delar plockas bort?

Det finns olika typer av hysterektomi där olika delar avlägsnas. Inte sällan hörs uttrycket ”total hysterektomi” i avseende att även äggstockarna avlägsnas, men detta är en missuppfattning. De olika varianterna av hysterektomi som finns är: Total, Subtotal/partiell, Radikal samt hysterektomi med bilateral ooforektomi.

ribbon Total hysterektomi innebär att livmoder samt livmoderhals avlägsnas. Detta är den vanligaste formen av hysterektomi och har framförallt fördelen att patienten slipper hamna i klimakteriet om denne inte redan gjort det.

ribbon Subtotal/Partiell hysterektomi är ett aningen mindre ingrepp än total hysterektomi. Livmodern tas bort men livmoderhalsen lämnas kvar. Denna variant sker oftast för att patienten bett om att få behålla livmoderhalsen och inga risker för tex cancer föreligger.

ribbon  Hysterektomi med bilateral ooforektomi är ett långt och krångligt ord. Vad det betyder är att förutom att ta bort livmoder samt livmoderhals plockas även äggstockarna bort och ofta även äggledarna. Om patienten inte kommit i klimakteriet redan kommer patienten att gå in i ett tidigarelagt klimakterium om inte patienten hellre tar hormoner (östrogen) för att skjuta på det. Vid endometrios ges sällan dessa hormoner eftersom östrogenet är en av de starkast bidragande orsakerna till endometrios. Utifall det finns härdar av endometrios kvar hos den drabbade kan intag av östrogen för att skjuta på klimakteriet leda till att dessa härdar växer och sprider sig.

ribbon Radikal hysterektomi är det största av ingreppen. Vid en sådan hysterektomi tas livmoder och livmoderhals bort, men även delar av vaginan/slidan samt vävnad som ligger runt livmodern. Detta ingrepp används sällan vid endometrios utan är vanligast vid cancer där operationen görs för att förhindra spridning till andra organ i buken. Ibland tas även en del av bäckenets lymfsystem bort.

Valet att göra en hysterektomi är givetvis alltid personligt. En får väga för- och nackdelar, risker och chanser och se till sin specifika situation om riskerna är mindre än besvären sjukdomen ger. Har en fått rekommendation att utföra hysterektomi av en läkare är det alltid bra med en andra åsikt, eftersom beslutet inte går att ångra.

Om en hysterektomi lyckas bra eller ej vid endometrios beror på en rad olika faktorer. Bland annat huruvida kirurgen som opererade var kunnig och fick bort all endometrios. Vissa upplever lättnad i sina smärtor ett tag efter operationen, men får sedan nya besvär om all endometriosvävnad inte avlägsnats vid operationstillfället. Detta beror på att de kvarvarande härdarna kan börja producera eget östrogen och därmed växa på egen hand. Det är också av vikt att minnas att hysterektomi oavsett omfattning inte är en garanti för att få en smärtfri tillvaro om en lider av smärtsam endometrios. Ärrvävnader och nervskador kan kvarstå och fortsätta ge besvär. Att göra en hysterektomi i det läget handlar mer om att förhindra ytterligare ärrbildning och nervskador och därmed kunna lindra smärtan även om den inte kan botas helt.

Källor till texten är bla:

Danderyd sjukhus

Sahlgrenska

1177

Netdoctor